Konfliktrådet.com

Alt om konfliktrådet!

Hvordan foregår meklingsmøte i konfliktrådet?

 

Når konfliktrådet mottar en sak til behandling, enten fra politiet eller som en sivil sak fra privatpersoner, næringsdrivende eller lignende så vil de informere motparten i saken ved å ta kontakt skriftlig eller muntlig og legge frem saken.

 

Du har ikke møteplikt i konfliktrådet

Det er viktig å være klar over at du aldri har møteplikt i konfliktrådet. Dersom du er innkalt i forbindelse med en straffesak hvor du vet at du er skyldig vil det nesten alltid lønne seg for deg å godta megling. Les imidlertid avsnittet lenger nede i artikkelen vedrørende taushetsplikt og innrømmelser du eventuelt kommer med i et konfliktrådsmøte.

 

Fordeler og ulemper med å la din sak behandles i konfliktrådet

I straffesaker som vold, trusler, tyveri og lignende vil det nesten alltid lønne seg for gjerningsmannen å godta megling i konfliktrådet. I slike saker er både gjerningsmann og fornærmede spurt på forhån om de er villige til å la saken gå til megling i konfliktrådet. Som gjerningsmann er dette en glimrende mulighet til å bli ferdig med saken uten rettslig behandling, anmerkning på rulleblad og kanskje fengselsstraff i mer alvorlige saker. For at en straffesak skal henvises fra politiet må politijuristen beslutte at saken er egnet for konfliktrådet. Forhold som kan ha betydning her er blant annet alvorlighetsgraden, nærhet mellom partene og mulighet for løsning.

Som offer i straffesaker er det mange som mener at det bare er dumsnilt å la gjerningsmannen slippe unna med litt ydmykhet (kanskje til og med påtatt) i konfliktrådet istedenfor å straffes i rettsapparatet. Problemet for mange ofre for kriminalitet er at de ikke klarer å la hendelsen slippe taket, frykt for å treffe på gjerningsmannen igjen og lignende prege hverdagen i lang tid.

Ved å møte gjerningsmannen til forsoning i konfliktrådet høre litt om livshistorien hans og hans forklaring på hvorfor den aktuelle hendelsen fant sted kan man se at gjerningsmannen også er et menneske med følelser og drømmer. Ved å fortelle hverandre (med meglers hjelp) hvordan det hele har vært opplevd av partene kan man få en forståelse av motparten og bli enige om å legge det hele bak seg med et avsluttende håndtrykk og en skriftlig avtale. Et slikt møte kan være en tøff utfordring og mange føler gjerningsmannen slipper for billig unna men man blir ferdig med saken og er ikke redd for å treffe på gjerningsmannen i fremtiden da denne også ser seg ferdig med saken og gjerne er takknemmelig i tilegg for at du valgte å la han slippe unna med en unnskylding. Vær oppmerksom på at politiet kan legge avtalen til sides og følge opp saken fra sin side men dette er uhyre sjelden om det har skjedd i det hele tatt. Det er allikevel viktig at alle er klar over muligheten politiet har her dersom avtalen er utformet som en full tilståelse og beklagelse.

I sivile saker er det mer varierende om det er fornuftig å møte motparten eller ikke. Dersom det gjelder typiske nabokonflikter hvor konfliktnivået har blitt høyt uten vesentlige økonomiske aspetre er det ofte fornuftig å møtes til megling for å snu den onde spiralen man kommer i når man utvikler slike negative relasjoner.

 

Når barn og ungdom har nasket eller utført hærverk

Saker som politiet ofte sender til konfliktrådet er mindre forseelser som nasking og mindre hærverk foretatt av mindreårige, spesielt ved førstegangs forseelse. I slike tilfeller skal foresatte alltid få muligheten til å være tilstede og også her er det frivillig om man vil være med på mekling men nesten uten unntak fornuftig. For ungdom mellom 15 og 18 år vil vi anbefale og alltid delta i slik megling så lenge du erkjenner å ha utført handlingen. Dette resulterer nesten alltid i en avtale, gjerne om at ungdommen i begrenset grad skal utføre enkelt arbeid (gjerne til fornærmedes fordel) for å gjøre opp for seg og for å øke respekten ovenfor motparten.

Barn under 15 år kan ikke straffes og en del foreldre utnytter dette til barnets ”fordel” og nekter megling uten direkte konsekvenser for barn eller foresatte. Dette kan være veldig kortsiktig tenkning da barnet uansett blir gammel nok for straff før eller siden og dersom det er lært opp til at dette ikke får konsekvenser kan det gå veldig galt på sikt. Politiet kan også varsle barnevernet dersom de mener at foreldrene ikke tar hendelsen alvorlig nok og således forsømmer sitt forsørgeransvar.

Vær også oppmerksom på at du som foresatte kan bli erstatningsansvarlig for inntil kr 5000,- for hærverk dine barn har utført. Dette gjelder så lenge du ikke har noe skyld, dersom du ikke har gjort det som er normalt o forvente for å forhindre hærverket kan du bli erstatningsansvarlig for skader utover dette men det er svært sjeldent og i de mest alvorlige tilfeller det er aktuelt.

 

Ungdomsstraff

I saker som normalt ville medført fengselsstraff kan det gjøres avtale om ungdomsstraff med den hensikt å holde ungdommen borte fra fengsel og for å komme inn på rett spor. En ungdomsstraff kan innebære mange forskjellige ting og gjerne kombinasjon av flere forutsetninger. Eksempler på dette er møteplikt ovenfor politi eller kriminalomsorgen, avstå fra rusmidler og avgi rusprøver for å vise at dette opprettholdes, utføre samfunnsnyttige oppgaver, holde seg unna bestemte steder og/eller personer m.m.

 

Husk at motparten ikke har taushetsplikt!

I et meklingsmøte i konfliktrådet vil du typisk bli oppfordret av konfliktrådets ledere til å legge alle kort på bordet, fortelle hele sannheten for at partene skal forstå hverandre og lignende. Poenget her er at konfliktrådets medlemmer har taushetsplikt men ikke motparten.

Konfliktrådet oppfordrer gjerne motparten til å holde det som kommer frem i møtet for seg selv men dette hindrer ikke motparten på noen som helst måte å bruke dette mot deg i det offentlige rom eller i en eventuell påfølgende rettssak. Vi oppfordrer selvfølgelig ingen til å lyve men du bør tenke deg godt om før du legger frem personlige detaljer som du er redd for at du skal komme ut i det offentlige rom eller som du er redd skal bli brukt mot deg i en eventuelt påfølgende rettssak.

Dette er et toegget sverd. På den ene siden vil det å komme frem til en løsning hvile mye på at begge parter er åpne og ærlige i møtet og ikke er for tilbaketrukket i forhold til å komme med innrømmelser. På den andre siden kan alt du innrømmer og legger frem i et møte bli og vil bli brukt imot deg i en påfølgende rettslig prosess av motparten. Ikke stol på løfter om at dette ikke vil bli gjort, det er ingenting som hindrer motparten i å gjøre det motsatte.

Konfliktrådets medlemmer trenger du ikke å bekymre deg for at skal møte opp som vitner i retten, da disse er bundet av taushetsplikten. Dersom motparten for øvrig har med seg flere personer, som andre familiemedlemmer eller foresatte til mindreårige blir det hele ikke en påstand mot påstand lenger og en innrømmelse vil i større grad kunne brukes mot deg.

 

Alt er gratis

Sammen med at en gjerningsperson kan legge en sak bak seg uten strafferettslige konsekvenser er den andre store fordelen at det ikke koster noe å bringe en sak inn for konfliktrådet. Verken det å sende inn en sak eller gjennomføre møter koster noe som helst. Konfliktrådet er således en meget økonomisk gunstig konfliktløsning i forhold til dyre rettssaker som heller ikke senker konfliktnivået.

 

Målet med konfliktrådet er en avtale mellom partene

Det stor målet til konfliktrådets medlemmer er å få på plass en avtale mellom partene. Dette betyr ikke at partene blir helt enige om alt og at alt er greit derfra men en avtale kan innebære enkle ting som kan snu den negative trenden partene er inne i mot et normalisert forhold til hverandre over tid. Andre avtaler kan være mer konkrete og gå på ting som å betale erstatning, reparere noe som er ødelagt, enkle og konkrete avtaler mellom naboer (gjerne om forhold som andre oppfatter som bagateller men som har eskalert til et stort konfliktnivå) og mye annet. Det er et stort forhandlings rom i forhold til hva en avtale skal inneholde.

 

Frister og angrefrister

Dersom en avtale har en oppfyllelsesfrist skal konfliktrådet underrettes av klager/ fornærmede når fristen er nådd i forhold til om avtale er innfridd eller ikke. I straffesaker er det angrefrist på 2 uker dersom avtalen ikke allerede er oppfylt.

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.